Lysholt Faber ApS har fokus på fast ejendom. Vi er med til at udvikle byggeprojekter, stifte andelsboligforeninger, arbejde med investeringsejendomme og udlejningsejendomme.

Vi har styr på lejeretten, både erhvervslejeretten, boliglejeretten, den almene boliglejeret og de lejeforhold, der ikke er omfattet af nogen lovgivning. Vi kende entrepriseretten, og vi kan også rådgive om udbud af fast ejendom.

Lysholt Faber ApS yder ejendomsjuridisk rådgivning

Vi er specialiseret i juridisk rådgivning med fokus på konfliktminimering. Formålet for os er, at undgå at tvisten eskalerer og udvikler sig til en retssag. Vi tror på, at det i samarbejdsrelationer og forretningsforhold er bedst, at parterne selv finder frem til en løsning. Ofte vil vi kunne hjælpe dig til selv at løse problemet med back-up juridisk rådgivning, andre gange vil vi skrive på dine vegne. Det afhængig af situationen, sagens kompleksitet og naturligvis dine ønsker.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at drøfte en konkret situation med os, er du meget velkommen til at ringe eller maile.

Første samtale, herunder i form af møde, er uden beregning, medmindre vi aftaler andet.


Louise Faber

Louise FaberLouise har beskæftiget sig professionelt med fast ejendom i hele hendes karriere. Først som advokatfuldmægtig og siden på universitetet. Da hun bestod sin advokateksamen i 2002, skiftede hun karrierespor og var universitets ansat forsker igennem mere end 10 år. De seneste år sideløbende med hendes karriere som rådgiver ved Lysholt Faber. Louises faglige standard er høj, og hun har foruden hendes ph.d., der blev udgivet som bog, udgivet en lang række artikler i landsdækkende anerkendte tidsskrifter.

Louise er kendt som en dygtig formidler og underviser. Hun har undervist på både jura, erhvervsjura, revision, biologi og landinspektør uddannelserne. Hun rekvireres tillige flittigt som underviser på efter- og videreuddannelsesforløb for advokater, og skræddersyr gerne selv målrettede forløb til private virksomheder. Hendes undervisning og publikationer afspejler hendes interesser, der svarer til de områder, hun rådgiver om hos Lysholt Faber ApS. Du vil derfor opleve hendes rådgivning særdeles engageret og indsigtsfuld.

Marie Hagstrup Gustenhoff

Marie er ansat som biolog og naturfagligrådgiver i Lysholt Faber ApS. Hun er uddannet biolog fra Aalborg Universitet i 2018. Marie har specialiseret sig i biologens arbejde i lyset af juraen. Hun rådgiver navnlig om håndhævelse af natur- og dyrebeskyttelse eksempelvis i forbindelse med miljøscreening og VVM’er i forbindelse med lokalplanlægning og bygge- og anlægsprojekter. Marie rådgiver og bistår eksempelvis gerne ved indgivelse af klager over en VVM-screening og habitatkonsekvensscreening eller indholdet af en udarbejdet VVM eller habitatkonsekvensvurdering.

Marie har arbejdet med naturforvaltning til lands, til vands og i luften, og hun har beskæftiget sig med alt fra ålegræs i Limfjorden til den lysbuget knortegås’ beskyttelse i henhold til fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet og naturpleje: Rewilding.

Marie er en dygtig og passioneret formidler, der gerne deler ud af sin store naturvidenskabelige og juridiske viden ved afholdelse af oplæg, udgivelse af artikler og som frivillig i naturbeskyttelsesorganisationer.

Søren Lysholt Hansen

Søren er indehaver af Lysholt Faber ApS. Søren har beskæftiget sig professionelt med fast ejendom og udbudsret både under sin uddannelse som jurist ved Aarhus Universitet og i sin efterfølgende karriere som advokat, herunder selvstændig advokat i Aalborg.

Søren er medlem af flere bestyrelser med relevans for hans fagfelt. For tiden sidder han i bestyrelsen i et ejendomsinvesteringsselskab og den børsnoterede fodboldklub, Silkeborg IF. Han sidder endvidere i bestyrelsen for Kommunernes Indkøbsforening IKA. Sørens faglige standarder er høj. Han ved utroligt meget om meget, og har en god forståelse for forhandling. Du vil opleve ham meget saglig og tillidsvækkende.


Dig og vores ansvar

Vi følger god skik for juridiske rådgivere, jf. Lov 2006-05-09 nr. 419 om juridisk rådgivning. Dette indebærer blandt andet, at vi er forpligtet til at fremme sagen med fornøden hurtighed,  arbejde grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til vores klients tarv. Det er altså dig og din retsstilling, der er i centrum hos os.

Lysholt Faber ApS har tegnet en professionel ansvarsforsikring i forsikringsselskabet ”HDI-Gerling”, Indiakaj 6, 1. 2100 København Ø, under police nr. ”VBA1400842”. Forsikringen dækker et eventuelt erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved vores rådgivning samt eventuel krænkelse af immaterielle rettigheder og genetablering af 3. mands dokumenter, såfremt de forsvinder i vores varetægt. Forsikringen giver dækning for et beløb af indtil 50.000,00 kr. pr. skade. Den samlede forsikringssum kan maksimalt udgøre kr. 7.500.000,00 kr. per forsikringsår. Der er ikke rejst krav mod Lysholt Faber ApS, der medfører en nedsættelse af den samlede forsikringssum.